BIDV Tower

  23/06/2016

  Admin

Elevator No. Xuất xứ Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P4 Thái Lan Nexway 1350 18 210 11
P5-P6 Nexway 1350 18 180 16
P7-P8 Nexway 1350 18 210 17
P9 Elenessa IP 630 8 96 9
P10 Elenessa IP 1050 14 60 3
P11 Elenessa IP 1350 18 150 29
P12 Elenessa IP 630 8 60 4